Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden van Thinckx Comm. V

 1. Algemeen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Thinckx Comm. V, met vennootschapszetel te 9600 Ronse, Fostierlaan 22 bus 302 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0668.978.514 (hierna Thinckx genoemd), alsmede op alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere voorwaarden (ook deze van de klant). Deze voorwaarden moeten worden beschouwd als in hun geheel zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst hebben genomen. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Thinckx ondertekende geschreven overeenkomst. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.
 2. Offertes en prijzen. Alle offertes van Thinckx zijn slechts als richtlijn meegedeeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders vermeld. Bij aanvaarding van de offerte door de klant zal steeds een bestelbon of orderbevestiging opgemaakt worden, die Thinckx slechts verbindt voor zover de bestelling schriftelijk door Thinckx werd aanvaard en bevestigd. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke bevestiging geeft de klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen. De prijzen vermeld op de offertes zijn slechts indicatief en gebaseerd op de prestaties en leveringen vermeld in de offerte van Thinckx en op basis van de op dat ogenblik geldende waarden van lonen edm. Alle verplaatsingskosten vallen ten laste van de klant en worden afzonderlijk aangerekend. Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in de offerte begrepen zijn en door de klant verlangd worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de werken waarvan Thinckx niet op de hoogte gesteld werd door de klant) zullen behoudens afzonderlijke overeenkomst hierover tussen partijen tegen gangbare uurloontarieven vermeld in de offerte van Thinckx aangerekend worden door Thinckx aan de klant. Thinckx behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen en te verhogen, zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, in geval van verhoging van objectieve prijsbepalende elementen (zoals daar zijn doch niet beperkt tot taksen, kosten telefonie, arbeidskost, ontwikkelingskosten, energiekosten, inflatie, enz.). De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
 3. Praktische uitvoering. De klant verbindt er zich toe om alle gegevens ter beschikking te stellen van Thinckx die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn teneinde Thinckx in de mogelijkheid te stellen om de opdracht uit te voeren in functie van de specifieke behoeften en wensen van de klant. De klant erkent dat Thinckx geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor een vergissing of onvolledigheid van de klant met betrekking tot zijn uiteindelijke keuze of de opgegeven technische specificaties. De klant erkent dat Thinckx gehouden is tot een middelenverbintenis, met de uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. De klant vrijwaart Thinckx tegen claims of aanspraken van derden wegens schending van contractuele of intellectuele eigendomsrechten van die derden door het gebruik van de door de klant aangeleverde data en/of gegevens of door de toekenning van de opdracht aan Thinckx. In alle gevallen blijft Thinckx gerechtigd om haar know-how en ervaring te hergebruiken voor soortgelijke opdrachten. De klant erkent expliciet het recht in hoofde van Thinckx om zich voor de uitvoering van deze overeenkomst te laten bijstaan door haar aangestelden en/of onderaannemers evenals het recht van Thinckx om de naam, het logo en de link van de website van de klant te gebruiken als referentie.
 4. Annulatie en contractbreuk. Gehele of gedeeltelijke annulatie van een door Thinckx aanvaarde bestelling zal als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal Thinckx recht hebben op de integrale vergoeding van de reeds gemaakte kosten door Thinckx voor het uitvoeren van deze bestelling, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten. Daarenboven zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn voor een bedrag van 10% van de waarde van de bestelling, indien de aanvaarde bestelling geannuleerd wordt meer dan 2 weken na de aanvaarding ervan. Thinckx behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie (WCO) of staking van betaling alsook in geval van niet-remediëring door de klant van een schending van haar contractuele verbintenissen (bijv. betaling van zijn facturen) binnen de 8 dagen na aangetekende ingebrekestelling door Thinckx. De ontbinding van de overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van Thinckx om volledige betaling van alle openstaande en opeisbare bedragen te eisen.
 5. Levering(stermijnen) en aanvaarding. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De termijnen worden in werkdagen geformuleerd. Het niet-naleven van de opgegeven termijnen geeft de klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de diensten en/of goederen te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen. Elke wijziging (in min of meer) door de klant in een door Thinckx aanvaarde bestelling heeft automatisch een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd wanneer bijkomende informatie, licenties, documenten en/of materialen waarvoor Thinckx niet moet instaan, niet tijdig ter beschikking zijn gesteld van Thinckx. De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de klant en/of van ingebruikneming. De diensten worden geacht aanvaard te worden op het ogenblik van de beëindiging en oplevering ervan en indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde weigering tot oplevering over te gaan, wordt geformuleerd.
 6. Risico en eigendomsvoorbehoud. Het risico in verband met de diensten en/of goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige betaling. Tot op dat ogenblik kan Thinckx er vrij over beschikken. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement.
 7. Betalingsvoorwaarden. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving op de bankrekening van Thinckx met nummer BE BE06 1030 4813 6522 binnen de 14 dagen na factuurdatum. Thinckx heeft het recht om voorafgaandelijk aan de levering van de goederen/uitvoering van de diensten tot 40% van het offertebedrag als voorschot te facturen. Thinckx heeft het recht om naast het voormeld voorschot van 40% eveneens voorafgaandelijk volgende voorschotten te factureren: 30% van het offertebedrag na het ontwerp; 30% van het offertebedrag bij de testfase en 10% van het offertebedrag bij de oplevering. De kosten zijn ten laste van de klant. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een interest voor te late betaling aangerekend naar rato van 12% per jaar en een conventionele schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 375 EUR. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen interesten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft Thinckx bovendien het recht om alle lopende bestellingen en opdrachten op te schorten. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van Thinckx, ook indien Thinckx aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. Er zal alsdan dus geen schuldvernieuwing plaatsvinden.
 8. Klachten. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of diensten, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief geschieden binnen de 3 dagen volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van Thinckx zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt, begint de termijn van 3 dagen te lopen op datum van de leveringsbon of, bij ontstentenis daarvan, van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of de diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 9. Intellectuele rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Thinckx ontwikkelde, gebruikte, aangeboden en/of ter beschikking gestelde goederen en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyse, ontwerpen, scripts, documenten, teksten, tekeningen, enz., zijn en blijven deze intellectuele- en industriële eigendomsrechten exclusief bij Thinckx of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thinckx noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden ter hand gesteld worden. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten op voormelde goederen en/of diensten zolang de overeenkomst met Thinckx loopt en het gebruiksrecht van de klant is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. De klant heeft geen enkel recht (noch een derde) tot het aanpassen, wijzigen en/of verwijderen van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, tekeningen, enz. ontwikkeld of ter beschikking gesteld in het kader van deze overeenkomst, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Thinckx. Iedere aanpassing, wijziging en/of verwijdering door de klant (en/of een derde) aan hetgeen ontwikkeld of ter beschikking werd gesteld door Thinckx zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Thinckx, geeft Thinckx het recht iedere verdere tussenkomst te weigeren en ontslaat Thinckx van elke aansprakelijkheid en/of garantieplicht m.b.t. hetgeen ontwikkeld werd of ter beschikking werd gesteld. Het is de klant niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, de ontwerpen, de documenten of andere dragers te verwijderen.
 10. Hosting. De klant die beroep doet op de hosting diensten van Thinckx mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken of het veroorzaken van (commerciële, reputatie-, en/of andere) schade ten aanzien van Thinckx. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verklaart kennis te hebben genomen van en zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting.
 11. Waarborg en aansprakelijkheid. Thinckx zal nooit aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant en/of derden voor verlies of beschadiging van gegevens en/of programmatuur; netwerkproblemen en aanvallen door hackers en/of computervirussen; schommelingen van de netspanning; verlies van gederfde winst; financiële verliezen; bedrijfsonderbreking; verlies van bedrijfsinformatie, schade aan derden, schade wegens bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen indirecte schade of gevolgschade door welke oorzaak ook, ongeacht of Thinckx op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen en/of schade. De klant blijft verantwoordelijk voor de back-up van zijn data en/of gegevens ook indien Thinckx de nodige software, hardware en/of diensten hiervoor ter beschikking stelt, met dien verstande dat Thinckx in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het eventueel verlies van programmagegevens en/of data door een gebrek aan back-up. De klant vrijwaart Thinckx tegen elke schade of claim van derden. In geval van niet-conforme levering, ontbrekende goederen/diensten of gegronde weigering van oplevering is Thinckx in geen geval tot meer gehouden dan het vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de goederen/diensten. De aansprakelijkheid van Thinckx in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de opdracht. Bij koop-verkoop van goederen is de garantie beperkt tot de garantie verstrekt tot de fabrikant/leverancier van Thinckx, die de klant wordt geacht te kennen. In geval van levering van diensten is Thinckx, na het verstrijken van de contractueel vastgelegde garantieperiode enkel gehouden tot het verstrekken van garantie indien hieromtrent een afzonderlijk schriftelijke overeenkomst is gesloten met Thinckx en conform de condities en bepalingen van deze overeenkomst.
 12. Vertrouwelijkheid. Elke confidentiële informatie die de klant rechtstreeks of onrechtstreeks van Thinckx verkrijgt n.a.v. de totstandkoming of tijdens de uitvoering van deze overeenkomst (met inbegrip van de prijzen en tarieven, commerciële condities, concepten, programmaturen, enz.), is vertrouwelijk. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld en enkel binnen het kader van de voorwaarden waaronder ze door Thinckx aan de klant werden ter beschikking gesteld of meegedeeld worden, gebruikt.
 13. Overmacht. De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van deze overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Thinckx t.o.v. deze overeenkomst uit en ontslaan Thinckx van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van Thinckx oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand, problemen met leveranciers/productie, uitvallen of niet goed functioneren van de elektriciteitsvoorzieningen, van de soft -en de hardware (indien niet geleverd door Thinckx), de door de telecomprovider gehuurde lijnen en/of geleverde toestellen, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Thinckx waardoor de aanlevering en/of de uitvoering van de goederen/diensten onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.
 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken. Alle overeenkomsten met Thinckx worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, zowel binnenlandse- als buitenlandse, met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomsten met Thinckx ressorteren uitsluitend onder de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Thinckx.

THINCKX.

Contact

Thinckx Comm.V.
Fostierlaan 22B  /  302
B-9600 RONSE

E info@thinckx.be

What we do

Tailor-made software

IT consultancy

Workshops